photo 1 of 11
Previous | Next
Medinet Habu: Map of Medinet Habu

Map of Medinet Habu

Aerial map and site plan of Medinet Habu, Luxor, Egypt.

Credit: Holly Hayes