photo 2 of 43
Previous | Next
Dura Europos: Distant view of the Euphrates Dura Europos

Distant view of the Euphrates Dura Europos

Credit: Verity Cridland / Flickr