photo 37 of 39
Glastonbury Abbey: Abbot's Kitchen

Abbot's Kitchen

Inside the Abbot's Kitchen.

Credit: Holly Hayes