photo 32 of 39
Glastonbury Abbey: Latrine

Latrine

Credit: Holly Hayes