photo 66 of 90
Stonehenge:  

 

 

Credit: Tom Goskar / Flickr