photo 11 of 26
Sainte-Radegonde: Tomb of St. Radegunda

Tomb of St. Radegunda

Tomb of Queen St. Radegonde.

Credit: Holly Hayes