photo 1 of 17
Previous | Next
the Parthenon: Moonrise over the Parthenon

Moonrise over the Parthenon

The timeless Parthenon, with moonrise.

Credit: Martin Gray / SacredSites.com