photo 20 of 26
Christmas in Bethlehem: Greek Orthodox Service in Church of Nativity

Greek Orthodox Service in Church of Nativity

Greek Orthodox service in the Church of the Nativity.

Credit: Damon Lynch / PBase