photo 4 of 7
Shepherds' Fields: #21872
Credit: upyernoz / Flickr