photo 1 of 11
Previous | Next
Ise Shrine: #15903
Credit: asobi tsuchiya / Flickr