photo 3 of 11
Ise Shrine: #15903
Credit: asobi tsuchiya / Flickr