photo 23 of 99
Montserrat Shrine: #15213
Credit: seth + lara m / Flickr