photo 23 of 44
Schlosskirche: Fresco: Holy Trinity

Fresco: Holy Trinity

Main apse fresco, with medallion of Christ.

Credit: Holly Hayes