photo 4 of 30
Dura Europos: Humble Dura Europos Ticket Booth

Humble Dura Europos Ticket Booth

The humble Dura Europos ticket booth.

Credit: Richard Beck / Flickr