photo 3 of 4
Seidnaya: Chapel with Iconstasis

Chapel with Iconstasis

Chapel with iconstasis.

Credit: Hovic Atokian / Syria Looks