photo 4 of 4
Previous | Next
Seidnaya: A Courtyard in Seidnaya Convent

A Courtyard in Seidnaya Convent

A courtyard in the Seidnaya convent.

Credit: Hovic Atokian / Syria Looks