photo 4 of 10
Medinet Habu: #19151
Credit: Jolianne / Flickr