photo 35 of 39
Glastonbury Abbey: Abbot's Kitchen

Abbot's Kitchen

Credit: Holly Hayes