photo 34 of 39
Glastonbury Abbey: Abbot's Kitchen

Abbot's Kitchen

The Abbot's Kitchen (1334-42).

Credit: Holly Hayes