photo 25 of 42
Kleine Synagoge: Torah Shrine

Torah Shrine

Credit: Holly Hayes