photo 2 of 17
Previous | Next
the Parthenon: Columns and Pediment

Columns and Pediment

Columns and pediment of the Parthenon.

Credit: Anna Bialkowska / Flickr