photo 5 of 10
Ryoanji: #22408
Credit: royalt / Flickr