photo 19 of 27
Meiji Shrine: Parasol

Parasol

Credit: Mrhayata / Flickr