1. Sacred Destinations
  2. Turkey Photos
  3. Istanbul Photos
  4. Kariye Camii (St Savior in Chora)
  5. Kariye Camii (St Savior in Chora) Photos
  6. Kariye Camii (St Savior in Chora)

Photo of Kariye Camii (St Savior in Chora)

Detail of Mosaic Tiles

Detail of mosaic tiles.

Photo vshioshvili.