photo 2 of 4
Previous | Next
Tsurugaoka Hachimangu: #15925
Credit: Masayuki Takaku / Flickr