photo 3 of 7
Yasukuni Shrine: #22450
Credit: tokyogoat / Flickr