1. Sacred Destinations
  2. Turkey Photos
  3. Istanbul Photos
  4. Kariye Camii (St Savior in Chora)
  5. Kariye Camii (St Savior in Chora) Photos
  6. Kariye Camii (St Savior in Chora)

Photo of Kariye Camii (St Savior in Chora)

The Last Judgment

Fresco of the Last Judgment.

Photo Charles Roffey.