1. Sacred Destinations
  2. Turkey Photos
  3. Istanbul Photos
  4. Kariye Camii (St Savior in Chora)
  5. Kariye Camii (St Savior in Chora) Photos
  6. Kariye Camii (St Savior in Chora)

Photo of Kariye Camii (St Savior in Chora)

Last Judgment

The Last Judgment.

Photo Pierre Metivier.